logo

협의회 유튜브
subtitle
부산광역시사회복지협의회에서 진행한 교육 이후 참여자들이 함께할 수 있는 게시판입니다.
Atachment
첨부 '245'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print

0. 2016홍당모포스터_1대1_배경변화_gif.gif

 

0. 부산홍당모_메인현수막_4.7mX0.6m.jpg

 

 

0. 부산홍당모시간표_현수막_3mX1.27m.jpg

 

0. 부산홍당모세로현수막_IT도구_1mX2.2m.jpg

 

 

0. 부산홍당모세로현수막_동료협력_1mX2.2m.jpg

 

 

0. 부산홍당모세로현수막_인쇄물_1mX2.2m.jpg

 

 

0. 부산홍당모세로현수막_지역홍보_1mX2.2m.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

줄임1. 준비 (1).jpg

 

줄임1. 준비 (2).jpg

 

줄임1. 준비 (3).jpg

 

줄임1. 준비 (4).jpg

 

줄임1. 준비 (5).jpg

 

줄임1. 준비 (6).jpg

 

줄임1. 준비 (7).jpg

 

줄임1. 준비 (9).jpg

 

줄임1. 준비 (12).jpg

 

줄임1. 준비 (13).jpg

 

줄임1. 준비 (14).jpg

 

줄임1. 준비 (15).jpg

 

줄임1. 준비 (16).jpg

 

줄임2. 인사 (1).jpg

 

줄임2. 인사 (3).jpg

 

줄임2. 인사 (4).jpg

 

줄임2. 인사 (5).jpg

 

줄임2. 인사 (6).jpg

 

줄임2. 인사 (7).jpg

 

줄임2. 인사 (8).jpg

 

줄임2. 인사 (10).jpg

 

줄임2. 인사 (11).jpg

 

줄임2. 인사 (12).jpg

 

줄임2. 인사 (13).jpg

 

줄임2. 인사 (14).jpg

 

줄임2. 인사 (15).jpg

 

줄임2. 인사 (16).jpg

 

줄임2. 인사 (17).jpg

 

줄임2. 인사 (18).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (1).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (2).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (3).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (4).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (5).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (7).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (8).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (9).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (10).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (11).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (12).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (13).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (14).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (18).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (19).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (20).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (21).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (22).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (23).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (25).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (29).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (31).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (32).jpg

 

줄임3. 이름표 소개 (33).jpg

 

줄임4. 강의 (1).jpg

 

줄임4. 강의 (2).jpg

 

줄임4. 강의 (3).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (1).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (2).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (4).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (5).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (7).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (8).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (9).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (11).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (14).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (15).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (16).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (17).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (18).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (19).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (20).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (21).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (23).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (24).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (25).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (28).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (29).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (31).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (32).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (33).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (34).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (36).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (37).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (38).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (39).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (40).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (42).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (43).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (44).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (45).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (46).jpg

 

줄임5. 저녁 분야별 모임 (47).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (1).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (2).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (3).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (4).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (5).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (6).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (7).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (8).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (9).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (10).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (11).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (12).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (13).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (14).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (15).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (16).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (17).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (18).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (19).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (20).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (21).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (22).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (23).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (24).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (26).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (27).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (28).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (29).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (30).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (33).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (35).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (36).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (37).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (38).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (39).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (40).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (42).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (43).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (44).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (45).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (46).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (47).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (49).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (50).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (51).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (52).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (53).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (54).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (55).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (56).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (57).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (58).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (59).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (60).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (61).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (62).jpg

 

줄임6. 홍보핵심 (63).jpg

 

줄임7. 동료교육 (1).jpg

 

줄임7. 동료교육 (2).jpg

 

줄임7. 동료교육 (3).jpg

 

줄임7. 동료교육 (4).jpg

 

줄임7. 동료교육 (5).jpg

 

줄임7. 동료교육 (6).jpg

 

줄임7. 동료교육 (7).jpg

 

줄임7. 동료교육 (8).jpg

 

줄임7. 동료교육 (9).jpg

 

줄임7. 동료교육 (10).jpg

 

줄임7. 동료교육 (11).jpg

 

줄임7. 동료교육 (12).jpg

 

줄임7. 동료교육 (13).jpg

 

줄임7. 동료교육 (14).jpg

 

줄임7. 동료교육 (15).jpg

 

줄임7. 동료교육 (16).jpg

 

줄임7. 동료교육 (17).jpg

 

줄임7. 동료교육 (18).jpg

 

줄임7. 동료교육 (19).jpg

 

줄임7. 동료교육 (20).jpg

 

줄임7. 동료교육 (21).jpg

 

줄임7. 동료교육 (22).jpg

 

줄임7. 동료교육 (23).jpg

 

줄임7. 동료교육 (24).jpg

 

줄임7. 동료교육 (25).jpg

 

줄임7. 동료교육 (26).jpg

 

줄임7. 동료교육 (27).jpg

 

줄임7. 동료교육 (28).jpg

 

줄임7. 동료교육 (29).jpg

 

줄임7. 동료교육 (31).jpg

 

줄임7. 동료교육 (32).jpg

 

줄임7. 동료교육 (33).jpg

 

줄임7. 동료교육 (34).jpg

 

줄임7. 동료교육 (35).jpg

 

줄임7. 동료교육 (36).jpg

 

줄임7. 동료교육 (37).jpg

 

줄임7. 동료교육 (38).jpg

 

줄임7. 동료교육 (39).jpg

 

줄임7. 동료교육 (40).jpg

 

줄임7. 동료교육 (41).jpg

 

줄임7. 동료교육 (43).jpg

 

줄임7. 동료교육 (44).jpg

 

줄임7. 동료교육 (45).jpg

 

줄임7. 동료교육 (46).jpg

 

줄임7. 동료교육 (47).jpg

 

줄임7. 동료교육 (48).jpg

 

줄임7. 동료교육 (49).jpg

 

줄임7. 동료교육 (50).jpg

 

줄임7. 동료교육 (51).jpg

 

줄임7. 동료교육 (52).jpg

 

줄임7. 동료교육 (53).jpg

 

줄임7. 동료교육 (54).jpg

 

줄임8. 홍보핵심발표 (1).jpg

 

줄임8. 홍보핵심발표 (2).jpg

 

줄임8. 홍보핵심발표 (4).jpg

 

줄임8. 홍보핵심발표 (5).jpg

 

줄임8. 홍보핵심발표 (6).jpg

 

줄임8. 홍보핵심발표 (7).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (1).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (3).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (4).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (5).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (6).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (7).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (8).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (9).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (11).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (12).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (13).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (14).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (15).jpg

 

줄임9. 홍당모 참가소감 (16).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (1).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (3).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (4).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (5).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (6).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (7).jpg

 

줄임10. 마지막 사진 (8).jpg

 

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 부산 홍보담당 사회복지사 역량강화를 위한 페이스북 그룹 안내 부산광역시사회복지협의회 2017.04.14 169
» 2016 부산 홍당모 캠프 'PR에 소통을 싣고' file 부산광역시사회복지협의회 2016.11.22 250
목록
Board Pagination ‹ Prev 1 Next ›
/ 1

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

관련배너